Geodézie Pardubice - zaměření, vytyčení, geometrický plán

Práce v katastru nemovitostí

Vytyčení hranic pozemků a věcných břemen

Geometrické plány pro

  • rozdělení nebo změnu hranice pozemku
  • vyznačení nové budovy
  • vyznačení změny vnějšího obvodu budovy (přístavba, demolice)
  • vyznačení věcného břemena

Pomoc při vkladu a zápisu do katastru

Ověření stejnopisu geometrického plánu

Geodetické práce pro individuální stavebníky

Vytyčení stavby (bývá podmínkou stavebního povolení)

Zaměření novostavby nebo přístavby a vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí

Kontrola vodorovnosti podlah (stropů) a vyhotovení protokolu o zjištěných odchylkách

Vytyčení a kontrola geometrické přesnosti dalších stavebních konstrukcí

Inženýrská geodezie

Vybudování vytyčovací sítě stavby

Veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví

Technická a přesná nivelace

Měření a výpočet kubatur, sledování povrchové těžby

Kontrolní zaměření stavebních konstrukcí a vrstev, vyhodnocení odchylek

Zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí pro JDTM

3D měření a grafické zpracování

Sledování posunů a deformací staveb

Ostatní práce

Měření geometrických parametrů jeřábových drah

Dokumentace skutečného provedení stávajících budov (půdorysy, řezy, zaměření fasády)

Průmyslová měření

Mapování

Mapové podklady pro projekční práce

Digitální technické mapy

Základní mapa závodu

Pasporty komunikací, zeleně

Účelové mapy podle vašeho zadání

Připojení rastrových dat do digitální mapy